Start a new topic

Unlock my account please

Please unlock my account

6 people have this problem

same problem

sir please unlock my account. i also deposit 50 dollar crypto. please help me sir
Sir my my kyc verified coinzoom account whay rejected kyc??? Please do somethin. My balance have 20$

1 person likes this
Unlock my account please. I cant login
Same problem. my account inaccessible, There is still a balance in it. help please
Please unlock my account!!!
Please unlock my account
Please unlock my account too

My account is locked, why. I have a property on the account balance. Please unlock my account, I want to withdraw my assets. And why my kyc verification was denied, it was approved before this problem happened

Tài khoản của tôi bị khóa, tại sao. Tôi có một tài sản trên số dư tài khoản. Vui lòng mở khóa tài khoản của tôi, tôi muốn rút tài sản của mình. Và tại sao xác minh kyc của tôi bị từ chối, nó đã được phê duyệt trước khi vấn đề này xảy ra

Login or Signup to post a comment